Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Sedan januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet av två lagar: Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen 14 kap.

Förskolans uppdrag är att arbeta för en förskolemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Focus ska ligga på att långsiktigt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt att arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. De båda planerna kan sammanföras till en så länge innehållet uppfyller lagarnas krav.

Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med kön, etisk läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.

 

Våra mål i likabehandlingsplanen

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och sedda varje dag

 • Vi vill att alla ska få ta del av en glädjefylld verksamhet
 • Vi vill att barnen ska få en grund att stå på vad det gäller sociala spelregler och social kompetens. Vi vuxna ska vara positiva förebilder
 • Vi vill att barnen ska lära sig att hantera konflikter på ett bra sätt, man får tycka och tänka olika.
 • Vi vill att alla ska ha ett bra förhållningssätt till varandra, barn, pedagoger och föräldrar.
 • Vi vill lyfta allas lika värde och ta tillvara varandras olikheter

 Konkreta åtgärder

 • Vi tänker på hur vi pratar till varandra
 • Vi tänker på hur vårt förhållningssätt ser ut mot barn, föräldrar och kollegor och vi är alla goda förebilder gentemot varandra.
 • Vi gör barnen delaktiga i tänket om hur man behandlar alla lika, det ska genomsyra samlingar, dagliga samtal och verksamheten i sin helhet.
 • Vi bemöter alla individer utefter deras önskemål och behov.

 

 

Senaste inläggen


Senaste kommentarer


  Kategorier

  bottom